Trang thông tin điện tử - Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Diệu - 162 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng


“Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7”

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC “NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7”

NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện Kế hoạch Số: 200/PGDĐT-HĐNGLL của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Thanh Khê ngày 27 tháng 4 năm 2020 Về việc triển khai tổ chức các hoạt động

hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7.

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của trường THCS Hoàng Diệu.

Thực hiện chương trình công tác thư viện năm học 2019 - 2020 của trường THCS Hoàng Diệu.

Bộ phận Thư viện lập kế hoạch tổ chức " Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7"

Xem chi tiết kế hoạch tại đây

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

a. Mục đích

Tuyên truyền, hưởng ứng ngày sách và bản quyền thế giới (23/4), ngày sách Việt

Nam lần thứ 7 (21/4) nhằm tôn vinh giá trị của sách và “Văn hóa đọc”.

Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong

toàn thể CB,GV,NV và học sinh toàn trường từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong

nhà trường.

Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong

đời sống xã hội, góp phần xây dựng xã hội học tập.

b. Yêu cầu

Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 được tổ chức dưới hình thức phù hợp với tình hình

cả nước đang tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID – 19 theo chỉ đạo của

Thủ tướng Chính phủ.

2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Toàn thể CBGVNV và học sinh toàn trường và quý phụ huynh học sinh.

3. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

a. Chủ đề

“Sách – Nguồn tri thức vô biên”

b. Hình thức tổ chức

- Luân chuyển sách xuống dưới sân trường trưng bày trong các tủ sách mở vào

hàng tuần trong thời gian học sinh bắt đầu đi học lại từ ngày 04/5/2020.

- Kêu gọi và phát động phong trào đọc sách trong toàn trường và đến quý phụ

huynh học sinh qua Web của Nhà trường, qua hệ thống SMS, Zalo.

- Giới thiệu sách thông qua các kênh thông tin , hướng dẫn kĩ năng tìm kiếm thông

tin và kĩ năng đọc, chọn sách phù hợp theo tâm lý, lứa tuổi phù hợp với mục tiêu giáo

dục.

- Khuyến khích phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà, hướng dẫn các con truy

caaph Internet và tìm đọc những cuốn sách hay trên các ứng dụng sách điện tử như

EBOOK, kho tài liệu điện tử dành cho cộng đồng: Literacy Cloud, Scholastic,

CommonSenses…

- Quyên góp sách cho thư viện trường để xây dựng tủ sách mở và ủng hộ học sinh

vùng sâu vùng khó khăn, mỗi học sinh ít nhất 01 cuốn sách (Thư viện sẽ nhận sách từ

ngày 4/5/2020 ngay sau khi học sinh đi học lại).

Trên đây là toàn bộ kế hoạch hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 của trường THCS Hoàng Diệu

Cán bộ thư viện

Hà Thị Thu Kim